Aydınlatma Beyanı

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ olarak güvenliğinizin, temel hak ve özgürlüklerinizin korunmasını önemsiyor, bu çerçevede 7 nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nun “veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu aydınlatma metni ile, şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu bilgilendirme yazısında kullanılan,

Kişisel Veri

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgiyi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşüncesi felsefi inanç, din, mezhep veya diğer dini inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri,

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Türkiye Kalkınma Fonu, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetim A.Ş. tarafından kurulacak alt fonlar ve girişim sermayesi yatırım fonları ile birlikte doğrudan ve dolaylı yatırımları yapabilmek ve bu kapsamda sektörlere destek vermek, yeni nesil girişimlere yatırım yapmak, fon yönetim hizmetlerini yerine getirmek, kanunlar ve ilgili mevzuat uyarınca bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirmek üzere KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen başta kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Yukarıda sıralanan amaçlarla KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz. KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ, finansal kuruluşlara, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı birimlerine , Sosyal Güvenlik Kurumu, MKK, TAKASBANK, TSPB gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan otoritelere, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’ye, yatırım faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflar ile, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8’inci maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9’uncu maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, telefon, faks, e-posta gibi iletişim kanalları ile, Genel Müdürlük, internet sayfası kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı Bankalar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere Türkiye Kalkınma Fonu, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetim A.Ş ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

6698 SAYILI KANUN’UN 11 İNCİ MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Tarafımıza gelecek taleplerde kimlik tespitine ilişkin belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde gönderilmesi gerekmekte olup eksiklikler halinde talebe ilişkin yapılacak incelemede aksaklıklar yaşanması mümkündür. Bu çerçevede Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulaması ile ilgili taleplerinizi kvkkbasvurupys@kalkinma.com.tr e-posta adresine veya “İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye - İstanbul” adresine yapacağınız yazılı başvurunuz ile iletebilirsiniz.