Aydınlatma Beyanı

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ OLARAK GÜVENLİĞİNİZİN, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİN KORUNMASINI ÖNEMSİYOR, BU ÇERÇEVEDE SİZLERE SUNDUĞUMUZ TÜM ÜRÜN VE HİZMETLERDE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN EN ÜST DÜZEYDE KORUNMASININ BİLİNCİYLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DE KORUNMASINI SAĞLAYAN “6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU” HAKKINDA SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İSTİYORUZ.

İşbu bilgilendirme yazısında kullanılan,

Kişisel Veri

Kimliğinizi belirli yada belirlenebilir kılan her türlü bilgiyi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşüncesi felsefi inanç, din, mezhep veya diğer dini inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri,

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli yada belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere veri sorumlusu sıfatıyla, KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından işlenebilecektir. “Kişisel verilerinizin işlenmesi” bu verileriniz elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş; kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, işlenmesi, saklanması ile gerekli hallerde paylaşılması esnasında gizliliğinizi korumak amacıyla güvenlik tedbirlerini almaktadır ve kişisel verilerinizin işlenme amacı ile bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmesi, özel hayatın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

7147 sayılı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. hakkında kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek, Türkiye Kalkınma Fonu, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetim A.Ş., kurulacak alt fonlar ve girişim sermayesi yatırım fonları ile birlikte doğrudan ve dolaylı yatırımları yapabilmek ve bu kapsamda sektörlere destek vermek, yeni nesil girişimlere yatırım yapmak, fon yönetim hizmetlerini yerine getirmek, kamu kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek, kanunlar ve ilgili mevzuat uyarınca Mahkemeler , adli merciler, Kredi Kayıt Bürosu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirmek üzere KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen başta kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, vergi numaranız, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarınıza ilişkin tüm bilgileriniz, biyometrik verileriniz ve sağlık verileriniz, vergi numaranız ve tüm kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Yukarıda sıralanan amaçlarla KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz. KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 7147 sayılı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş hakkında Kanun ile diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73. maddesinin 4. fıkrasında sayılan finansal kuruluşlara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kredi Kayıt Bürosu, Kredi Garanti Fonu, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan otoritelere, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’ye, yatırım faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflar ile, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8’inci maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9’uncu maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz 7147 sayılı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş hakkında Kanun, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, telefon, faks, kısa mesaj(sms) gibi iletişim kanalları ile, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Genel Müdürlük, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı Bankalar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere Türkiye Kalkınma Fonu, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetim A.Ş ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır

6698 SAYILI KANUN’UN 11 İNCİ MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Tarafımıza gelecek taleplerde kimlik tespitine ilişkin belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde gönderilmesi gerekmekte olup eksiklikler halinde talebe ilişkin yapılacak incelemede aksaklıklar yaşanması mümkündür. Bu çerçevede Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulaması ile ilgili taleplerinizi yatirim@kalkinma.com.tr e-posta adresine veya “Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye - İstanbul” adresine yapacağınız yazılı başvurunuz ile iletebilirsiniz.